نوامبر 30, 2022

ارزگان : حدود 300 خانواده  حمایت قاطع شان را ازمجاهدین اعلان کردند

ازولایت ارزگان خبر رسیده است ، باشندگان 5 قریه درمنطقه پلان ازمربوطات ولسوالی خاص ارزگان که دراین  قریه ها حدود 300 خانواده زندگی میکنند ، به سرپرستی علماء ومتنفذین حمایت قاطع شان را ازمجاهدین اعلان نموده وتعهد کردند که تا آخرین رمق با سر ومال  با مجاهدین امارت اسلامی همپیمان وهمکاری باقی خواهند ماند وبه جهاد مقدس برعلیه ادارۀ فاسد واجیر خواهند پر داختند .

۱ــ متنفذین قریهء آغا شیرین : میر سعادت ، سلمان .

۲ـــ متنفذین قریهء پلوا : سرورجان ، شجاعی ، ارباب پیروزی ، ارباب امان ، صدیقی ، آغا توفقی ، یعقوق ، محمد ایوب وجفری .

۳ـ متنفذین قریهء ریاض : آغا عنوی ، آغا شریفی ، آغا خورمی وآغا جمشیدی .

۴ـ  متنفذ قریۀ قولی ( محمد سرورجان )

خبرمی افزاید که مجاهدین قریۀ جوگی  ازافراد مذکور بگرمی استقبال نموده واین اقدام شجانهء شان را به نفع دین وکشور دانسته اند .

قاری یوسف احمدی سخنگوی امارت اسلامی

۱۴۳۶/۱۰/۱۲هق 2015/7/28م

Related posts