نوامبر 30, 2022

ارزگان : 2 پوستۀ دیگر و6 قریه دردهراود فتح گردید

ازولایت ارزگان خبر رسیده است که دیشب ، مجاهدین امارت اسلامی بردوپوستۀ دشمن درمناطق سنگری وشامی ازمربوطات ولسوالی دهراود حمله نموده اند .

دراین عملیات هردو پوستۀ دشمن بعد ازمقاومت کوتاهی کاملا فتح گردیده است .

خبرمی افزاید که بافتح این دوپوسته 6 فریه نیز بطور کامل ازوجود دشمن تصفیه شده است .

لامزم به ذکرست که دوشب قبل یک پوستۀ دشمن درمنطقه جفضدار این ولسوالی نیز کامل فتح گردیده و3 عراده موترسایکل بغنیمت مجاهدین درآمده است .

قریه های مفتوحه درقرار ذیل ست : قریهء حاجی محمدجان آکا ، قریهء جغضدار ، قریهء سنگر ، قریهء بغل ، قریهء درگی .

2015/8/5

Related posts