نوامبر 30, 2022

بالای یک مرکز دشمن در زرمت حملات فدایی صورت گرفت ونبرد ادامه دارد

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی بریک مرکز دشمن در ولسوالی زرمت ولایت پکتیا حمله فدایی نمودند.

حمله شام امروز درمنطقه هستوگنه نخست با انفجار موتر بم نوع سرف صورت گرفت ومتعاقبا حملات مسلحانه برآن آغاز گردید، که هنوز بشدت ادامه دارد.

طبق معلومات ابتدایی، در این عملیات ساختمان مرکز دشمن کاملا تخریب گردید وبه دشمن نیز تلفات سنگین جانی ومالی وارد گردیده است.

خبرمیگوید که درمرکز متذکره پولیس واربکی ها مستقر بودند.

خبرمی افزاید، بعدا مجاهدین بالای عساکر کمکی که به سوی این مرکز روان بودند، نیز حمله مسلحانه نمودند .

جزئیات بیشتر حادثه بعدا منتشر میگردد.

Related posts