نوامبر 27, 2022

بامیان: قومندانی امنیه وکاولنگ مورد حمله قرارگرفت

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی بر قومندانی امنیه ولسوالی یگاولنگ ولایت بامیان حمله کردند.

حمله ساعت 3 بجه دیشب  بر قومندانی امنیه وپوسته های امنیتی آن صورت گرفت وبه دشمن تلفات واردگردید.

Related posts