دسامبر 08, 2022

بدخشان: یک تن اربکی در کوف آب دستگیر گردید

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی یک تن اربکی را در ولسوالی کوف اب ولایت بدخشان دستگیر نمودند.

اربکی اید شده دیروز طی یک حمله مسلحانه در پاشه اسیر گرفته شد.

Related posts