نوامبر 30, 2022

تعدادی کثیری ازعلماء ومتنفذین دردیار هجرت با امیر تازهء تعیین شده امارت اسلامی  بیعت کردند

روز گذشته درتاریخ اول اگست 2015  دردیار هجرت  ( گردیجنگل ، پوستی ، چاغی ، سرانان جنگل ، سرخاب ، مسلم باغ ، لورلایی وزیرکاریر ) ازسوی علماء کرام ، استادان مدرسه ها کیمپ ها ، مراسم فاتحه وقرآن خوانی  برای مرحوم امیر المؤمنین ملامحمد عمر مجاهد ( رحمه الله ) برگزار شد .

همچنان باامیر تازهء تعیین شده امار اسلامی  ( الحاج ملااختر محمد منصور ) بیعت شان را اعلان نمودند وتعهد کردند که تاآخرین رمق زندگی با امارت اسلامی همکار وهمپیمان باقی خواهند ماند .

Related posts