نوامبر 30, 2022

جوزجان: عساکر نفوذی درآقچه، 1 عسکر را کشتند وبعدا با مجاهدین پیوستند

Related posts