نوامبر 26, 2022

جوزجان: یک قرارگاه در آقچه فتح ومنطقه وسیعی از لوث دشمن پاکسازی گردید

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی یک قراگاه دشمن را درولسوالی آقچه ولایت جوزجان فتح نمودند.

قرارگاه دشمن که درمنطقه قره بوین آن ولسوالی موقعیت داشت ساعت 12 بجه دیشب مورد حملمه قرارگرفت، نبرد تا صبح ادامه یافت که درنتیجه آن، قرارگاه دشمن کاملا فتح گردید وبعد از فتح قرارگاه یاد شده منطقه وسیعی از لوث دشمن پاکسازی گردید.

خبرمی گوید که در جریان نبرد به دشمن تلفات سنگین جانی نیز وارد گردید اما رقم آن به دست نه امده است.

Related posts