نوامبر 30, 2022

جوزجان: 13 تن اربکی در فیض اباد با مجاهدین پیوستند

به اساس خبر، 13 تن اربکی در ولسوالی فیض آباد ولایت جوزجان با مجاهدین امارت اسلامی یکجا شدند.

اربکی های یاد شده هریک اقمرا ولد قربان یخ، فضل فرزند عوض بای، الله نظر فرزند سیدخان، نظام فرزند سیدخان، آصف فرزند قاری ذاکر، مقیم شاه فرزند خدای نظر، میراب وعبدالرشید صغیر فرزند خدای نظر، عبدالقیوم فرنزد الله نظر، غوث الدین فرزند صالح پهلوان، احمد علی فرزند مخی چوپان، عین الدین فرزند فقیر محمد، ذبیح الله فرنزد عبدالحمید وعبدالمالک فرزند عبدالعزیز دراثر تلاش های کمیسیون جلب وجذب امارت اسلامی ومجاهدین منطقه امروز بامجاهدین پیوستند.

Related posts