نوامبر 30, 2022

جوزجان: 3 عسکر درفیض اباد با مجاهدین پیوستند

به اساس خبر، 3 عسکر در ولسوالی فیض آباد ولایت جوزجان با مجاهدین امارت اسلامی یکجا شدند.

عساکر یاد شده هریک گلبدین فرزند سیدمیر، شیشه خان ، محمد اسماعیل ومحمد اسحاق فرزند خداینظر باشنده کوکلداش دراثر تلاش های کمیسیون جلب وجذب امارت اسلامی ومجاهدین منطقه امروز با مجاهدین پیوستند.

Related posts