نوامبر 30, 2022

جوزجان: 4 تن اربکی در فیض آباد با مجاهدین پیوستند

به اساس خبر، 4 تن اربکی در ولسوالی فیض آباد ولایت جوزجان با مجاهدین امارت اسلامی یکجا شدند.

اربکی های یاد شده دراثر تلاش های کمیسیون جلب وجذب امارت اسلامی ومجاهدین منطقه دیروز با مجاهدین پیوستند که در جمع آنان هریک گل ولد آق محمد، عبدالصمد فرزند عبدالحمید، عطقی فرزند نورسید وعبدالواحد فرزند محمد شامل میباشند.

Related posts