دسامبر 08, 2022

جوزجان: 5 عسکردر فیض آباد با مجاهدین پیوستند

به اساس خبر، 5 تن پولیس واربکی در ولسوالی فیض آباد ولایت جوزجان با مجاهدین امارت اسلامی پیوستند.

افراد یاد شده هریک عطامحمد فرزند شاه محمد، وسلام الدین فرزند خدایقل اربکی وگل آغا فرزند وزیرمحمد ، جنت گل فرزند لاله با ومحمد نور فرزند صاحب نور دراثر تلاش های کمیسیون جلب وجذب امارت اسلامی ومجاهدین منطقه امروز با مجاهدین پیوستند.

Related posts