دسامبر 06, 2022

خوست: دراثریک انفجار در نادرشاه کوت، یک عسکر کشته شد

به اساس خبر، ماین در نزدیک پوسته خنجر ولسوالی نادرشاه کوت ولایت خوست عساکر مزدوررا هدف قرار داد.

انفجار ساعت 12 وسی دقیقه ظهر امروز صورت گرفت که دراثران، یک عسکرکشته ویک تن دیگر زخم برداشت.

Related posts