نوامبر 30, 2022

خوست: مقر ولسوالی علی شیر مورد حمله قرارگرفت

Related posts