دسامبر 06, 2022

خوست: پولیس مزدور در نزدیک مرکز شکار ماین گردید

به اساس خبر، پولیس اداره مزدور درنزدیک پرم باغ نزدیک مرکز ولایت خوست شکار دو ماین گردید.

انفجار نخست بریک رینجر صورت گرفت  وانفجار دومی بر آنعده عساکر پیاده صورت گرفت که غرض انتقال اجساد کشته وزخمی شان  آمده بودند. که دراثر هردو انفجار  به دشمن تلفات وارد گردید اما رقم آن به دست نه امده است.

Related posts