نوامبر 26, 2022

خوست: یک پوسته دشمن در نادرشاه کوت مورد حمله قرارگرفت

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی بریک پوسته دشمن در ولسوالی نادرشاکوت ولایت خوست حمله کردند.

حمله ساعت یک بعد ازظهر دیروز درمنطقه تیاره منزکی صورت گرفت وبه دشمن تلفات سنگین وارد گردید.

Related posts