نوامبر 30, 2022

دایکندی : پیوستن 3 عسکر بامجاهدین درگیزاب

ازولایت داکندی خبر رسیده است که صبح امروز ، 3 عسکر هریک شمس الله ولد امان الله ، شفیع الله ولد عبدالواحد واخترمحمد استاد ولد فضل محمد  درمنطقه بزمی ازمربوطات ولسوالی گیزاب ، پس ازدرک حقایق بمجاهدین امارت اسلامی پیوسته اند .

2015/6/18

Related posts