نوامبر 30, 2022

دراثرحمله بریک گزمه دشمن در سیداباد، 2 عسکر کشته شدند

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی  بریک گزمه دشمن در منطقه اوتریو ولسوالی سیداباد ولایت میدان وردگ حمله کردند.

حمله ساعت 6 صبح امروز صورت گرفت که دراثران، 2 عسکرکشته ومتباقی پای به فرار نهادند.

ویک تن ازمجاهدین نیز جام عالی شهادت را نوشیده است.

خبرمی افزاید، ساعت 2 بجه دیشب بر پوسته دشمن که درمنطقه شیخ اباد حفیظ الله خیل نیز صورت گرفت که دراثران، به دشمن تلفات سنگین وارد گردید.

Related posts