دسامبر 10, 2022

دو عضو شبکۀ جاسوسی دشمن در شهر قندهار کشته شدند

از ولایت قندهار اطلاع رسیده است که امروز حوالی ساعت 10 صبح ، یک عضو شبکۀ جاسوسی دشمن در حوزۀ دهم شهر قندهار در طی حملۀ چریکی مجاهدین امارت اسلامی بهلاکت رسیده است و یک عضو دیگر این اداره – سلیمان – حوالی ساعت 7 شام در حوزۀ 3 این شهر ، نزدیک شینغزی اصحابی در حملۀ مشابه مجاهدین امارت اسلامی بهلاکت رسیده است .

2015-07-13

Related posts