نوامبر 30, 2022

دو پوسته دشمن در غازی آباد مورد حمله قرارگرفت

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی بر دو پوسته دشمن در ولسوالی غازی آباد حمله کردند.

حمله ساعت 9 بجه دیشب درمنطقه هفت پوسته وانگار صورت گرفت،نبرد تا 12 ظهر ادامه یافت که دراثران، ساختمان مراکز دشمن خساره مند گردید ویک عسکر دران کشته شد.

Related posts