نوامبر 30, 2022

سرپل : قومندان حسن با 100 تن ازهمراهانش درکوهستان بمجاهدین پیوست

ازولایت سرپل خبر رسیده است که روز گذشته ، یک مرکز مهم دشمن درمنطقه قلعه شاریکی ازمربوطات ولسوالی کوهستان  بطور کامل درتصرف مجاهدین درآمد ودرین جریان یک قومندان مهم منطقه ( حسن ) با 100 تن ازهمراهانش   ، پس ازدرک حقایق بمجاهدین امارت اسلامی پیوسته است .

خبرمی افزاید که یک قومندان دیگر دشمن ( شیرمحمد ) با همراهانش ازمنطقه فرار کرده که اکنون درتعقیب مجاهدین امارت اسلامی قرار دارد .

ازسوی دیگر که مجاهدین امارت اسلامی درحال پیشروی بسوی مرکز ولسوالی مذکور اند وجزئیات بیشتر ازین متعاقبا بنشر خواهد رسید .

Related posts