دسامبر 10, 2022

طارق عزیز معاون صدام درگذشت

طارق عزيز، از رهبران رژیم سابق عراق، معاون صدام حسين و از نزديک‌ترين مقام‌های اين کشور به ریيس جمهوری اسبق عراق در سن ۷۹ سالگی درگذشت.

طارق عزيز در سال ۲۰۱۰ به اعدام محکوم شد ولی اجرای اين حکم متوقف شد. از وی به عنوان یکی از چهره های مهم نظام صدام حسین  و کشور عراق یاد می‌شد.

طارق عزيز کمی بعد از سقوط حکومت صدام در عراق در سال ۲۰۰۳، خود را تسليم نيروهای آمريکايی کرد.

سعید افغان

Related posts