نوامبر 26, 2022

غزنی: مامور حاجی محمد موسس اربکی ها در شلگر با مجاهدین پیوست

به اساس خبر، مامور حاجی محمد موسس اربکی ها در ولسوالی شلگرولایت غزنی با مجاهدین امارت اسلامی یکجا شد.

مامور حاجی محمد فرزند جان محمد دراثر تلاش های کمیسیون جلب وجذب امارت اسلامی ومجاهدین منطقه دیروز درمنطقه قریه منار با مجاهدین یکجا گردید.

وی درمنطقه موسس ملیشه های اربکی بود وازجمع متعلقین ویژه بزرگان اربکی ها جبار شلگری وفیضان شمرده میشد.

مامور حاجی محمد گفته که حکومت برای وی 18 لک افغانی غرض پیشبرد پروسه اربکی ها داده است که دربدل شمولیت درآن پروسه بمردم توزیع کند.

خبرمیگوید که مجاهدین از وی به گرمی استقبال نمودند وبرایش اطمینان داده شد تا در قریه اش ارام زندگی نمایند.

Related posts