نوامبر 26, 2022

غزنی: پوسته وگزمه دشمن در شلگر مورد حمله قرارگرفت

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی در سلسله عملیات آغاز یافتۀ العزم بریک پوسته دشمن در ولسوالی شلگرو لایت غزنی حمله کردند.

حمله ساعت 12 بجه دیشب درمنطقه روستم صورت گرفت ، نبرد تا 2 شب ادامه یافت که دراثران،بهد شمن تلفات وارد گردید.

خبرمی افزاید، ساعت 11 چاشت دیروز بریک گزمه دشمن درمنطقه سینه حمله صورت گرفت ویک عسکر مزدور کشته شد.

Related posts