دسامبر 08, 2022

غزنی: یک پوسته دشمن در شلگر مورد حمله قرارگرفت

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی بر یک پوسته دشمن در ولسوالی شلگر ولایت غزنی حمله کردند.

حمله ساعت 9 صبح امروز درمنطقه سرکی صورت گرفت وبه دشمن تلفات وارد گردید.

Related posts