نوامبر 26, 2022

غزنی: 2 تن اربکی در ده یک با مجاهدین پیوستند

به اساس خبر، 2 تن اربکی در ولسوالی ده یک ولایت غزنی با مجاهدین امارت اسلامی یکجا شدند.

اربکی های اید شده هریک عطاء الله فرزند حمیدالله باشنده قریه لنگر خیل وسیدالرحمن فرزند عبدالرحمن باشنده قریه سیلیمانزو دراثر تلاش های کمیسیون جلب وجذب امارت اسلامی ومجاهدین منطقه امروز با ماجهدین پیوستند.

Related posts