دسامبر 08, 2022

فراه : در درگیری پشت رود 8 تن ازاجیران کشته وزخمی شدند

ازولایت فراه خبر رسیده است  نبرد که از2 روز بد ینسو برپوسته های اجیران درمناطق چیک ، چهارماس  ودوکین ازمربوطات ولسوالی پشت رود جریان داشت  شام روز گذشته به پان رسید .

دراین جنگ 2 تن ازاجیران کشته شده و6 تن دیگر نیز بشدت زخمی شده اند .

خبرمی افزاید که  دردوران جنگ عساکر دشمن طبق عادت همیشگی شان منازل مسکونی مناطق مذکور را هدف انداخت هاوان قرار داده که دراثر آن یک کودک ویک  مرد ضعیف العمر بشهادت رسیده ویک زن ویک کودک دیگر مجروح گردیده اند .

دردوران جنگ یک تن ازمجاهدین بشهادت رسیده و3 تن دیگر زخم برداشته اند .

تقبله الله

2015/6/15

 

Related posts