دسامبر 01, 2022

فراه : 4 اختطاف گر دربکوا بسزای اعمال شان رسیدند

ازولایت فراه خبر رسیده است که 6 اختطاف گر هریک گلب الدین ، محمدجان ، عبدالقیوم ، عبدالخالق ومحمد عیسی که درتاریخ 23 ماه جای جولای درمربوطات ولسوالی بکوا ازسوی مجاهدین امارت اسلامی درطی یک عملیات زنده دستیگر گردیدند وسپس قضیهء افراد مذکور به محکمهء شرعی امارت اسلامی سپرده شده بود ، چنانچه محکمهء شرعی امارت اسلامی پس ازتفتیش وتحقیقات قطعی جرم وشواهد ، 4 تن را به اعدام محکوم کرد که امروز درولسوالی مذکور درمحضر عام بسزای اعمال شان رسیدند و2 تن دیگر را به دوسال حبس  محکوم کرد .

ازسوی دیگر که دور روز قبل 4 رهزن درمنطقه اشکین  ازسوی مجاهدین امارت اسلامی هنگامی زنده دستگیر گردیدند که افراد درمنطقه مذکور  4 عراده موتر سایکل ، 2 شمسی ، یک موتر برق و3 بیتری را دزدیدند .

خبرمی افزاد قضیهء افراد مذکور به محکمهء شرعی امارت اسلامی سپرده شد وپس ازتحقیقات وتفتیش کامل به طبق شریعت اسلامی بسزای اعمال شان خواهند رسید .

2015/7/29

Related posts