دسامبر 08, 2022

قسمت اخبار باقی مانده دیروز مورخ 2015/7/20

کنر: یک گزمه دشمن درنرنگ مورد حمله قرارگرفت

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی بریک گزمه دشمن در سرک چنار ولسوالی نرنگ ولایت کنر حمله کردند.

حمله ساعت 8 صبح امروز صورت گرفت، نبرد مدت 2 ساعت ادامه یافت که دراثران،به دشمن تلفات وارد گردید.

2015-07-20

—————————————————————————————————

بدخشان: حمله بر پوسته های دشمن در جرم

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی بر 3 پوسته دشمن در ولسوالی جرم ولایت بدخشان حمله کردند.

حمله ظهر امروز درمنطقه فرغامنج صورت گرفت ، نبرد تا ناوقت ادامه یافت که دراثران، به دشمن تلفات وارد گردید.

2015-07-20

—————————————————————————————————

پکتیکا: دراثریک انفجار در خیرکوت، یک تانگ تخریب گردید

به اساس خبر، یک تانگ زرهدار اردوی اجیر در منطقه محمد حسن ولسوالی خیرکوت ولایت پکتیکا شکار ماین گردید.

انفجار ساعت 10 چاشت امروز صورت گرفت که دراثران، تانگ تخریب گردید ویک عسکردران کشته و2 تن دیگر زخمی شدند.

2015-07-20

—————————————————————————————————

غزنی: یک پوسته دشمن در شلگر مورد حمله قرارگرفت

به اساس خبر، یک پوسته دشمن درمنطقه کرچی ولسوالی شلگر ولایت غزنی حمله کردند.

حمله ساعت 2 بجه دیشب صورت گرفت که دراثران، به دشمن تلفات وارد گردید.

2015-07-20

—————————————————————————————————

2 تن اربکی در بغلان مرکزی، با مجاهدین پیوستند

به اساس خبر، 2 تن اربکی در ولسوالی بغلان مرکزی ولایت بغلان با مجاهدین امارت اسلامی یکجا شدند.

اربکی های یاد شده ظهر امروز درمنطقه بایسقال با مجاهدین پیوستند.

2015-07-20

—————————————————————————————————

غزنی: یک تن اربکی در قره باغ کشته شد

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی یک تن اربکی را بنام ظاهر در ولسوالی قره باغ ولایت غزنی به قتل رساندند.

اربکی یاد شده ساعت 2 بعد ازظهر دیروز درمنطقه کروسای کشته شد ویک تن دیگر زخم برداشته است.

2015-07-20

—————————————————————————————————

بغلان: 1 رینجر در تاله وبرفک تخریب و3 عسکر دران کشته شدند

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی بر عساکردشمن در ولسوالی تاله وبرفک ولایت بغلان حمله کردند.

حمله ساعت 10 بجه دیشب هنگامی بر عساکردشمن صورت گرفت که ولسوال امارت اسلامی را برای نهرین با چند تن از مجاهدین بازداشت نموده بودند وبر قوای کمکی دشمن که وارد منطقه شده بود، نیز حمله صورت گرفت ، نبرد مدت زیادی ادامه یافت که دراثران، یک رینجر تخریب ویک تن پولیس با 2 تن اربکی کشته و3 تن دیگر زخمی شدند.

مجاهدین میگویند که ولسوال متذکره را با دیگر مجاهدین از پنجه دشمن آزاد ساختند وبه محل امنی آنان را انتقال نمودند وعساکردشمن ازمنطقه پای به فرار نهادند.

2015-07-20

—————————————————————————————————

تخار: 2 عسکر در  درقد کشته ، 1 رینجر نابود و1 موتر سایکل غنیمت گرفته شد

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی بر عساکر دشمن در منطقه ترکی ولسوالی درقد ولایت تخار حمله کردند.

حمله ساعت 6 عصر دیروز صورت گرفت که دراثران، 2 عسکر کشته ویک موتر سایکل غنیمت ویک رینجر به آتش کشیده شد.

2015-07-20

—————————————————————————————————

لغمان: 3 عسکر در علینگار کشته وزخمی شدند

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی بر قوای دشمن در منطقه کتل ولسوالی علینگار ولایت لغمان حمله کردند.

حمله عصر دیروز صورت گرفت ویک عسکر دران کشته و2 تن دیگر زخمی شدند.

2015-07-20

—————————————————————————————————

کنر: درحمله بریک پوسته دشمن، 2 عسکر کشته شدند

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی بریک پوسته دفاعی بیس توپچی درنزدیک اسعدآباد مرکزولایت کنر حمله کردند.

حمله ساعت یک بعد ازظهر دیروز صورت گرفت که دراثران، ساختمان پوسته خساره مند گردید و2 عسکر دران کشته شدند.

2015-07-20

—————————————————————————————————

پکتیکا: ماین درنزدیک گردیز،یک عسکر را هلاک ساخت

به اساس خبر، عساکردشمن درنزدیک گردیز مرکزولایت پکتیکا شکار ماین گردید.

انفجار ساعت 8 صبح دیروز درمنطقه کرخیل صورت گرفت که دراثران، یک عسکرکشته ویک تن دیگر زخم برداشت.

2015-07-20

—————————————————————————————————

پکتیا: دراثریک انفجار درزرمت، 3 عسکر کماندوی دشمن زخمی شدند

به اساس خبر، یک گزمه کماندوی دشمن در ولسوالی زرمت ولایت پکتیا شکار ماین گردید.

انفجار ناوقت دیشب درمنطقه گودر زرگر صورت گرفت و3 عسکر دران  زخمی شدند.

2015-07-20

 

Related posts