دسامبر 08, 2022

قندز: 10 عسکر در چهاردره با مجاهدین پیوستند

به اساس خبر، 10 عسکر در ولسوالی چهادره ولایت قندز با مجاهدین امارت اسلامی یکجا شدند.

عساکر یاد شده درجریان هفته گذشته دراثر تلاش های کمیسیون جلب وجذب امارت اسلامی ومجاهدین منطقه ازصفوف دمشن جدا شدند وبه  با مجاهدین پیوستند.

خبرمیگوید که در جمع آنان لعل محمد ، عبدالحکیم، عوض مراد، سداحمد، مححمد صالح، تیمورشاه، عبدالسلام، محمد ابراهیم، محمراب الدین، ومحمد عارف شامل میباشدند.

Related posts