دسامبر 10, 2022

قندز: 3 قریه درنزدیک مرکز، از لوث دشمن پاکسازی گردید

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی 3 قریه را در نزدیک مرکزولایت قندز از لوث دشمن پاکسازی نمودند.

قریه های یاد شده بنام های جرباشی، نوابا والتیگمبز طی یک عملیات تصفوی که ساعت 10 چاشت امروز آغاز گردید، وتا 2 بعد ازظهر ادامه یافت، تصفیه گردید وبه دشمن تلفات وارد گردید اما رقم آن تا کنون دقیقا به دست نه امده است.

Related posts