دسامبر 10, 2022

قندهار : یک موتر زرهی ویک رینجر درخاکریز ازبین برده شد

ازولایت قندهار خبر رسیده است که عصر روز گذشته ،  یک موتر زرهی ویک عراده موتر رینجر عساکر اجیر درمنطقه اروغ ازمربوطات ولسوالی خاکریز هدف انفجارات ماین قرار گرفته است .

دراین انفجارات موتر زرهی ورینجر کاملا تخریب گردیده وراکبین آن کشته وزخمی شده اند .

2015/8/2

Related posts