نوامبر 30, 2022

لوگر: دراثر شلیک دشمن در برکی برک،3 تن ملکی شهید و4 تن دیگر زخمی شدند

به اساس خبر، دراثر آتش توپخانه عساکردشمن در ولسوالی برکی برک ولایت لوگر، 7 تن ملکی شهید وزخمی شدند.
عساکر مشترک دشمن طی یک چاپه بالای قریه طورخیل دیروز جنایات یاد شده را انجام دادند.
خبرمیگوید که عساکر دشمن بالای منطقه هاوان پرتاب نمودند که در نتیجه ان، 2 خانم، یک طفل ویک موی سفید زخمی شدند وهمچنان مکتب قریه توپک را بمباران نمود وبشمول یک معلم 3 شاگرد مکتب را شهید نمودند.
خبرمی افزاید، عساکردشمن بعد از چنین وحشت ازمنطقه بیرون شدند ودرقریه طورخیل یک تن ملکی را نیز با خود بردند.

Related posts