دسامبر 06, 2022

لوگر: کمپاین دشمن در نزدیک پل علم با هشتاد دو مورد حمله قرارگرفت

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی بر کمپاین دشمن در نزدیک پل علم مرکزولایت لوگر حمله راکتی نمودند.

حمله ساعت 5 عصر دیروز درمنطقه خدر صورت گرفت که دراثران، به دشمن تفات وارد گردید.

Related posts