نوامبر 30, 2022

لوگر: یک پوسته دشمن در محمدآغه مورد حمله قرارگرفت

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی بریک پوسته دشمن در ولسوالی محمدآغه ولایت لوگر حمله کردند.

حمله ساعت 7 وسی دقیقه شام دیروز درمنطقه میس عینک صورت گرفت وبه دشمن تلفات سنگین وارد گردید.

Related posts