نوامبر 30, 2022

لوگر: یک گزمه دشمن درنزدیک پل علم مورد حمله قرارگرفت

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی در سلسله عملیات آغاز یافتۀ العزم بریک گزمه دشمن در نزدیک پل علم مرکزولایت  لوگر مورد حمله قرارگرفت.

حمله عصر دیروز درمنطقه قلعه الیاس خان صورت گرفت ویک عسکر دران زخم براشت ومتباقی پای به فرار نهادند.

Related posts