دسامبر 01, 2022

مراسم فاتحه خوانی وبیعت بامیر تازهء تعیین شده امارت اسلامی درهرات برگزارگردید

براساس خبرنگار ویب سایت الاماره  درمدت 2 روز گذشته ، مراسم ختم قرآن عظیم الشان وفاتحه خوانی بمناسبت فوت مرحوم امیر المؤمنین ملامحمد عمر مجاهد ( رحمه الله ) درشهر هرات مرکز این ولایت ، کشک کهنه ، گلران ، رباط سنگی ، شیندند ودر دیگر ولسوالی های ولایت مذکور برگزار گردید .

درمراسمی که به همین منظور درتمام مساجد ولسوالی های مذکور برگزار شد ، صد ها تن ازعلماء کرام ، شیوخ ، مجاهدین وشخصیت های متنفذ اشتراک داشتند .

 

اشتراک کنند گان برای مرحوم امیرالمؤمنین ملامحمد عمر مجاهد ( رحمه الله ) ختم قرآن عظیم الشان وبه روح اش اتحاف دعا کردند .

اشتراک کنندگان بعد ازختم قرآن ودعا با امیر تازهء تعیین شده امارت اسلامی ( ملااخترمحمد منصور ) بیعت شان را ابراز نمودند .

2015/8/3

Related posts