دسامبر 01, 2022

مقام ولایت کنر با 7 پوسته امنیتی آن مورد حمله قرارگرفت

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی بر مقام ولایت کنر و7 پوسته امنیتی آن حمله کردند.

حمله ساعت 5 صبح امروز بر مقام ولایت، ریاست امنیت، تعمیر شورای ولایتی حمله موشکی نمودند همچنان همزمان بر 7 پوسته امنیتی دشمن در منطقه رشکی نیز حمله نمودند که دراثران، به دشمن تلفات وارد گردید اما رقم آن به دست نه امده است.

Related posts