نوامبر 30, 2022

مقر ولسوالی مروره هاوان کاری گردید

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی در سلسله عملیات آغاز یافتۀ العزم مقر ولسوالی مروره ولایت کنر را هاوان کاری نمودند

حمله ساعت 4 عصر امروز صورت گرفت وبه دشمن تلفات وارد گشت.

Related posts