نوامبر 30, 2022

میدان هوایی بگرام مورد حمله موشکی قرارگرفت

Related posts