دسامبر 08, 2022

میدان هوایی دشمن درنزدیک مرکز خوست هدف موشک قرارگرفت

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی در جریان عملیات العزم دو موشک به میدان هوایی کهنه درنزدیک مرکزولایت خوست شلیک کردند.

نظر به قول شاهدان عینی هردو موشک دقیقا به هدف اصابت نمود وبه دشمن تلفات وارد گردید.

Related posts