نوامبر 30, 2022

میدان وردگ: درنتیجه یک درگیری در جلگه، 3 تانگ دشمن تخریب گردید

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی بر قوای دشمن در ولسوالی جلگه ولایت میدان وردگ حمله کردند.

حمله چاشت امروز بر قوای دشمن که غرض بر شکستن محاصره آن ولسوالی آمده بودند، صورت گرفت ،نبرد تا عصر ادامه یافت که دراثران، عساکردشمن عقب رانده شدند.

خبرمی افزاید، که در نتیجه حملات، 2 تن ملکی شهید و2 تن ملکی و2 تن ازمجاهدین زخمی شدند.

همچنان 2 تانگ در اثر حمله زیکویک ویک تانگ دیگر با انفجار ماین تخریب گردید وبه دشمن تلفات وارد گردید اما رقم آن به دست نه امده است.

Related posts