نوامبر 26, 2022

میدان وردگ: قوای عملیاتی دشمن در جلگه با شکست مواجه شد

به اساس خبر، قوای عملیاتی دشمن که به ولسوالی جلگه ولایت میدان وردگ آمده بود، با شکست مفتضحانه مواجه شد.

قوای دشمن چندین روز است که غرض عملیات وارد آن ولسوالی شده است که با حملات شدید وماین های جاسازی شدۀ مجاهدین مواجه گردید که در نتیجه آن، تمامی قوای دشمن با استفاده از تاریکی شب از آن ولسوالی فرار نمودند.

Related posts