نوامبر 30, 2022

میدان وردگ: 2عسکر در چک کشته وسلاح شان غنیمت گردید

به اساس خبر، یک عسکر درمنطقه مداد ولسوالی چک ولایت میدان وردگ مورد حمله قرارگرفت.

حمله ساعت 10 بجه دیشب صورت گرفت که دراثران، 2 عسکرکشته ویک سلاح یک میل تفنگ ایم 16 بایک میل پیکا آنان غنیمت گرفته شد.

Related posts