نوامبر 30, 2022

ننگرهار: دراثر انفجارات در خوگیانی، 2 تانگ، 1 رینجر تخریب و11 عسکر کشته وزخمی شدند

به اساس خبر، قوای دشمن در ولسوالی  خوگیانی ولایت ننگرهار هدف 6 انفجار جداگانه قرارگرفت.

انفجارات بر قوای مشترک دشمن درقریه های قلعه سرآغا، خادی گر، گرباوی وباغ ممله  هنگامی صورت گرفت که غرض عملیات وارد آن مناطق شدند که درنتیجه ان، 2 تانگ زرهدار ویک عراده رینجر دشمن کاملا نابود گردید و11 عسکر دشمن دران کشته وزخمی شدند.

Related posts