نوامبر 30, 2022

ننگرهار: دراثر 3 انفجار جدگانه در خوگیانی، 1 تانگ نابود و2 چین دیگر تخریب و6 عسکر کشته شدند

به اساس خبر، یک تان زرهدار دشمن در منطقه قل هاشم خیل ولسوالی خوگیانی ولایت ننگرهار شکار ماین گردید.

انفجار ساعت 8 صبح امروز صورت گرفت که دراثران، تانگ تخریب گردید و2 عسکر دران کشته ویک تن دیگر زخم برداشت.

خبرمی افزاید، ساعت 10 وسی دقیقه چاشت امروز درمنطقه یاد شده یک تانگ دیگر دشمن شکار ماین گردید وکاملا تخریب گردید و4 عسکردران کشته وزخمی شدند وساعت 11 وسی دقیقه چاشت امروز تانگ سوم دشمن نیز شکار ماین نیرومندی گردید که در اثران، تانگ توته توته گردید و4 عسکر دران جابجا کشته شدند.

Related posts