نوامبر 30, 2022

ننگرهار: 4 تن پولیس در پچیراگام کشته وزخمی شدند

به اساس خبر، یک گزمه پولیس درولسوالی پچیراگام ولایت ننگرهار شکار ماین گردید.

انفجار ساعت 6 وسی دقیقه عصر امرزو درمنطقه دوسرکه صورت گرفت که دراثران، 2 تن پولیس زخمی شدند ومتباقی پای به فرار نهادند.

خبرمی افزاید، همزمان ماین در پولیس سرحدی را نیز هدف قرار داد ویک تن پولیس را کشته ویک تن دیگر را زخمی ساخت.

Related posts