نوامبر 30, 2022

نورستان: 6 تن پولیس در وانت وایگل با مجاهدین پیوستند

به اساس خبر، 6 تن پولیس در ولسوالی وانت وایگل ولایت نورستان با مجاهدین امارت اسلامی یکجا شدند.

پولیس یاد شده صبح دیروز در  اثر تلاش های مجاهدین  ازصفوف دشمن جدا شده با مجاهدین پیوستند.

Related posts