نوامبر 30, 2022

هلمند : اجیران داخلی از یک پوستۀ مهم شام در نوزاد پا بفرار گذاشتند

گذارش های رسیده از ولایت هلمند حاکی است که دیشب عساکر اجیر از یک پوستۀ مهم شان در منطقۀ تنگیان نزدیک بازار ولسوالی نوزاد ، پس از آن پا بفرار گذاشتند که مجاهدین روز گذشته در منطقه 6 پوسته را فتح نموده و 27 عسکر اجیر را بقتل رساندند .

با فرار عساکر دشمن از منطقه ، هم اکنون کنترول مجاهدین بر منطقه بیشتر شده است .

 2015/5/26

Related posts