دسامبر 10, 2022

هلمند : ادعای پس گیری ولسوالی نوزاد حقیقت ندارد

ازولایت هلمند خبر رسیده است که منسوبین ادارۀ اجیر ادعا کردند که گویا ولسوالی نوزاد را پس گرفته اند ، این ادعای دشمن هیچگونه حقیقت ندارد .

خبرمی افزاید که حوالی ساعت 11 بجه ظهر امروز اوباش های ادارۀ اجیر چهار دفعه درمنطقه دهن جمال ازمربوطات دانی کاریز این ولسوالی  دست به حملۀ تعرضی وسیعی زدند که بامقاومت شدید مجاهدین امارت اسلامی مواجه شدند .

دراین جنگ به دشمن تلفات جانی ومالی سنگینی وارد گشته است وعساکر دشمن پس ازمتحمل شدن تلفات ازمنطقه مذکور پا بفرار نهاده اند .

2015/7/31

Related posts